REDE VAN ROESTAM EFFENDI

UITGESPROKEN IN DE TWEEDE KAMER

OP 9 NOVEMBER 1933

    Roestam Effendi: Mijnheer de Voorzitter! Nu mij niet zooveel tijd meer rest om nog breedvoerig op de Troonrede in te gaan, volsta ik bij deze gelegenheid namens het Indonesische volk hier vast te stellen, dat deze Regeering en al haar burgerlijke en semi-burgerlijke verdedigers verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de reeds jaren heerschende en door de thans woedende kapitalistische crisis nog scherper geaccentueerde volksellende en armoede met haar onvermijdelijke consequenties van sociale en psychologische demoralisatie in Indonesia.
   Een protectionistische of actieve handelspolitiek zal noch voor het Nederlandsche, noch voor het Indonesische volk heil brengen. Ze voert ons regelrecht in de geladen oorlogsatmosfeer van den Stillen Oceaan! Deze politiek van loonsverlaging eenerzijds en de afbraak-politiek anderzijds zullen het ontredderingsproces slechts verhaasten. In Indonesia staat het economische bankroet reeds voor de deur.
    Mijnheer de Voorzitter! Maar wanneer het gaat om de aantasting van het kapitaal, dan is de Regeering niet thuis. Als een panter richt de bourgeoisie zich op en krachtig klonk het gisteren in deze Kamer: ,,de Regeering moet regeeren en men vergat er bij te voegen: ,,en het volk moet maar crepeeren!
    De Voorzitter: Ik verzoek den geachten afgevaardigde hier andere uitdrukkingen te gebruiken.
    Roestam Effendi: Mijnheer de Voorzitter! Dat is de kerninhoud van de z.g. geestelijke, economische, democratische of andere nationale eenheid!
    Het is onaangenaam, maar waar.
    De Regeering regeert! In Indonesia doet zij dat niet met den czaristischen knoet, maar met bommen en bajonetten. Een vloed van arrestaties van de leiders van het Indonesische volk, nieuwe digoeleering van de leden van de Pari, dit alles karakteriseert het huidige regime. Onbeheerschte en hautaine houding bij de beantwoording der vragen van Indonesiërs, zoowel hier als in Indië, typeert de innerlijke zwakte van de bourgeoisie.
    Dezelfde burgerlijke Regeering, dle een aanval doet op het levens-bestaan van de arbeidersklasse, arme boeren, middenstand en ambtenaren, stond direct klaar met haar verderfelijke bommen, toen de moedige bemanning van ,,De Zeven Proviniën" in een eenheidsfront van blank en bruin opkwam voor haar recht en haar belang.
    Mijnheer de Voorzitter! Wij betreuren, dat de moedige verzetsactie door de Regeering in bloed is gesmoord, wij gedenken (en mèt ons de historie van den revolutionnairen strijd van het Indonesische volk) den roemruchtigen dood van de gevallen helden van ,,De Zeven Provinciën". Zij zullen door ons worden geëerd als de geuzen en de Tromps door uw geschiedenis.
    De Voorzitter: Ik verzoek den geachten afgevaardigde zich anders uit te laten over handelingen van de Overheid. Indien de geachte afgevaardigde daartoe niet overgaat, zal ik hem het woord ontnemen.
    Roestam Effendi: Mijnheer de Voorzitter! Het heldhaftige verzet, van de bemanning van ,,De Zeven Provinciën" is voor deze Regeering een ernstige waarschuwing voor haar funeste afbrand- en ruïneering-politiek ! Voor de Indonesische massa is het een signaal geweest. Het heeft de door valsche opportunistische theorieën vergiftigde en tot passiviteit gebrachte Indonesische massa duidelijk gemaakt, hoe men tegen de overheerschers strijden moet. Niet het getheoretiseer ins Blaue hinein over coöperatie- of non-coöperatie-politiek, over volks- of socio-democratie, over schijn- en echt parlement, over ,,Japansche" of ,,Amerikaansche oriëntatie", over ,,industrialisatie" , en ,,indianisatie" in Indonesia en over alle andere verwarring brengende, afleidende en daarom ook misleidende leuzen zal het Indonesische volk de Indonesia Merdeka, brengen; niet de herhaaldelijke capitulatie tegenover den klassevijand, niet het verloochenen van elk primair revolutionnair principe voor den klasserechter kan de Indonesische massa haar absolute vrijheid geven, maar de directe organiseering van den strijd voor de dagelijksche levenseischen van de verpauperiseerde massa en de verproletariseerde intellectueelen om te komen tot de organiseering van de daad.
    Het verzet op ,,De Zeven Provinciën" en de reeks feiten van de daadwerkelijke massa- en boerenacties, die er op volgen, bewijzen ons, dat de strijdende revolutionnaire massa zich eindelijk heeft weten los te maken van de verderfelijke leiding van nationaal-reformisten van alle schakeeringen. Maar de toorn van de bourgeoisie is niet met het leven van 23 slachtoffers en tientallen gewonden te kalmeeren. De klassejustitie te Soerabaja eischt thans....
   De Voorzitter: Ik ontneem den spreker het woord.


[terug] [Weduwe van Indië] [top]