Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2000 ≠ 2001 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

345

Vragen

van de leden M. B. Vos en Vendrik (beiden GroenLinks) en Verhagen en Balkenende (beiden CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van FinanciŽn over de zogenaamde Soeharto-miljarden. (Ingezonden 8 november 2000)

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Netwerk (1) inzake de Soeharto-miljarden en het artikel ęNederland, witwasserette voor SoehartoĽ? (2)
  2. Heeft u kennisgenomen van de impliciete vraag aan de Nederlandse overheid van de openbare aanklager, de heer Darusman, om hem steun te verlenen bij zijn onderzoek? Bent u bereid om aan dit verzoek gevolg te geven en steun toe te zeggen bij het verrichten van onderzoek in Nederland naar de Soeharto-miljarden? Zo neen, waarom niet?
  3. Bent u bereid uit eigen beweging een onderzoek te doen door de u ter beschikking staande opsporingsdiensten naar betrokkenheid van Nederlandse of in Nederland gevestigde instellingen bij de Soeharto-miljarden?
  4. Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van de heer Darusman over het beleid en de rol van de Indoverbank inzake de Soeharto-miljarden? Hoe beoordeelt u deze uitspraken?
  5. Zijn deze uitspraken naar uw oordeel aanleiding tot onderzoek door De Nederlandsche Bank?
  6. Bent u bereid om te bevorderen dat onderzoek door De Nederlandsche Bank plaatsvindt naar de rol van de Indoverbank? Zo neen, waarom niet?

(1) 6 november jl.

(2) Vrij Nederland, 4 november jl.

Antwoord

Antwoord van minister Zalm (FinanciŽn), mede namens de ministers van Justitie, van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking. (Ontvangen 5 december 2000)